De functionele fietsroutes

Strategie van de stad wat betreft de functionele fietsroutes.

Wat betreft functionele fietspaden (er zijn ook recreatieve -) wensen wij het stadscentrum (in ster-vorm) te verbinden met álle belangrijke kernen van de deel - en de buurgemeenten.

Een belangrijk deel van deze projecten lopen langs de gewestwegen en worden dus gerealiseerd via gecombineerde dossiers met AWV.
Dat brengt mee dat hun realisatie ook afhangt van het budget én het programma van AWV, niet enkel van de stad.

De voornaamste vertragingsfactor voor dergelijke projecten, zijn echter de grondinnemingen door het tweede aankoopcomité (federaal ministerie van Financiën).
Dat comité wordt heden prioritair ingezet op grote Vlaamse projecten zoals het Sigmaplan (Schelde) en op belangrijke lokale AWV - projecten zoals het tunnelproject in Aalst.

De enorme vertragingen van het tweede aankoopcomité zijn een structureel probleem, waaronder ál onze projecten met onteigeningen, niet enkel de fietspaden, steeds meer lijden.

De fietsstad Hasselt, die de vertragingen niet meer kon aanzien, loste het op door zowel de onderhandelingen als de opmaak van de onteigeningsaktes, integraal te laten voorbereiden en opmaken door de stedelijke Patrimonium-dienst.
Bij recent overleg tussen onze schepen van Patrimonium, de stadsdiensten en het aankoopcomité, gaf de schepen aan ook voor deze piste te willen gaan.

Het MAO nam het voorstel ook op in het memorandum aan het nieuw bestuur (zowel in het luik Openbaar Domein als in het deel Mobiliteit).

Hierna per richting, een overzicht van de bestaande fietspaden en de projecten die in voorbereiding zijn en die we de volgende bestuursperiode willen afwerken.

ASSE
Deze as werd deze legislatuur afgewerkt: Affligemdreef - Nedermolenstraat - Kempinnestraat - Meldert Dorp - Putstraat - N9

OPWIJK
Naast de bestaande Leirenkensroute wordt ook de N411 bij de voorziene renovatie, volledig uitgerust met vrijliggende fietspaden.
Drie fasen zijn uitgevoerd t.h.v. het OLV, Moorsel Dorp en het waterkasteel.
Het vak Aalst - Moorsel en de doortocht Baardegem tot de grens zijn ontworpen, maar wachten op een grote reeks grondinnemingen.

HOFSTADE - GIJZEGEM
Naast het fietspad op de spoorwegbedding (Kerrebroek) wordt ook de N406 - N41 volledig uitgerust met fietspaden.
De eerste fase tot de bebouwde kom van Gijzegem is recent gerealiseerd.
De tweede fase Gijzegem - grens met Oudegem is ontworpen en gebudgetteerd, maar wacht op de grondinnemingen.
De doortocht Gijzegem kan pas ontworpen worden wanneer de definitieve beslissing over de ringweg rond Gijzegem is genomen en de doortocht overgedragen wordt aan de stad.

HERDERSEM
De route bestaat uit de Bredestraat en de Grote Baan, waarvan recent enkele kleinere delen gerenoveerd werden bij de collectorwerken door nv Aquafin.
De Bredestraat is aanbesteed en wordt uitgevoerd zodra de toelagen verleend zijn.
De Grote Baan is op dit moment in ontwerp. realisatie kan vanaf 2014 in functie van de nodige onteigeningen.

AFFLIGEM
De N9 Brusselse steenweg wordt de komende jaren vernieuwd en uitgerust met vrijliggende fietspaden.
De eerste fase (Albrechtlaan - Hogeweg) wordt heden aanbesteed, de werken volgen volgend jaar.
Hier zijn er bijna geen onteigeningen.
Daarna volgt de tweede fase van de Hogeweg tot de grens met Affligem.


ERPE MERE
De N9 Gentse steenweg (vak tussen de Ring en de grens met Erpe-Mere) wordt volgend jaar vernieuwd met fietspaden in eigen bedding. Het dossier ligt in aanbesteding bij AWV.
Nadien volgt renovatie van het gedeelte binnen de Ring.
Een tweede belangrijk project is de Westelijke fietsroute naar Nieuwerkerken - Mael, opgenomen in het RUP Aalst-West.
De fietstunnel onder Siesegemlaan is opgenomen in het ontwerp van de grote tunnel, waarvan de uitvoering verwacht wordt in 2014/2015.
Zodra aangelegd, wordt hij via fietspaden verbonden met de Capucijnenlaan en met de Blauwenbergstraat.
Later wordt dit fietspad ook doorgetrokken in het bedrijventerrein Siesegem.

DENDERROUTE
Het Denderfietspad heeft nog twee missing links in Aalst. Beide zullen, zodra mogelijk, door de Provincie gerealiseerd worden, omdat ze van intergemeentelijk belang zijn.
De Leo Gheraerdtslaan kan pas kan vernieuwd worden en uitgerust met een fietspad achter de platanen, nadat de nieuwe stuwsluis is vernieuwd (rond 2015).
Het tweede ontbrekend stuk is de Tragel, waar gewacht wordt op de circulatiestudie die duidelijkheid moet brengen over de ontsluiting van de Tragelsite.
Wanneer die studie zou leiden tot éénrichtingsverkeer op de Tragel is er voldoende ruimte voor een 3 m fietspad langs de Dender.
T.h.v. de Bergweg is er ook nog een knelpunt door aanwezigheid van een loskade.

Het knelpunt t.h.v. de spoorwegbrug bij Schotte wordt opgelost wanneer de brug vernieuwd wordt door de NMBS i.s.m. W&Z. Dit wordt voorzien na de bouw van de stuwsluis (vanaf 2016)

FIETSERSBRUGGEN over de Dender
Er worden de komende jaren drie fietsbruggen voorzien in Aalst: ter hoogte van de nieuwe stuwsluis (Du Parc), t.h.v. het station en t.h.v. de Tragelsite.

FIETSENSTALLINGEN
Bij het station komen er twee grote nieuwe fietsenstallingen. De eerste is in uitvoering.

En verder...

- Technische voorschriften voor fietspaden staan in het 'fietsvademecum'.
Functionele fietsroutes zijn subsidieerbaar door het gewest en de provincie.

Het fietsbeleid van de stad staat in het Mobiliteitsplan (2004), dat volgend jaar volledig herzien wordt. De fietsersbond wordt daar bij betrokken.

- Een heikel punt zijn de recente beslissingen van het college in verband met doorsnijdend autoverkeer in het centrum, die de vele fietsers rond het  Werfplein in gevaar brengen.
Allicht is er hier op termijn slechts één structurele oplossing: het goedgekeurde masterplan ASO uitvoeren, dat voorrang geeft aan het openbaar vervoer en aan de fiets.

-In het dossier Klaarhaag – Kokerij is er beslist om enkel de Walburgaweg te verharden. Bij opmaak van het meerjarenplan 014 – 019 kan onderzocht worden of er financiële ruimte is voor vroegtijdige vernieuwing van de verhardingen.

-St Annalaan – Ledebaan wachten op de uitvoering van een gecombineerd stadsproject met nv Aquafin, tegen de weerkerende wateroverlast.

-De Geraardsbergse steenweg is een gewestweg. AWV plant hier voorlopig geen renovatie.

-De Kwalestraat (deel over de Siesegemlaan, richting Nieuwerkerken) is opgenomen in het begrotingsvoorstel 2013.

-Een ander belangrijk probleem is het uitstel van wegenwerken (mét fietspaden) die ook voor de fietsers van groot belang zijn.

Een aantal stedelijke projecten zijn uitgesteld, omdat de beslissingen over de verkeerscirculatie niet worden genomen.
Voorbeelden: Moorselbaan binnen de Ring, Blektestraat, Verbrandhofstraat, Keppestraat, Erembodegemstraat enz...
Allicht wordt hier volgend jaar werk van gemaakt.

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |